موقعیت شما: دوربین های مداربسته اداره راه و شهرسازی اصفهان  
دوربین های مدار بسته اداره کل راه وترابری استان اصفهان